Clinical and Neuroradiographic Manifestations of Eastern Encephalitis cd

Dwóch pacjentów zostało dopuszczonych w okresie prodromalnym w przypadku domniemanych nagłych stanów brzucha. Objawy neurologiczne (splątanie, senność, osłabienie ogniskowe, napady padaczkowe i objawy oponowe) spowodowały ocenę we wszystkich innych. Po wystąpieniu objawów neurologicznych stan pacjentów szybko się pogorszył. Cztery były pogrążone w osłupieniu lub były w śpiączce, gdy po raz pierwszy oceniano; 21 innych osób (w sumie 69 procent) stało się osłupiałych w ciągu dwóch dni po przyjęciu. W sumie 32 z 36 pacjentów (89 procent) ostatecznie ogłupiały lub w stanie śpiączki. Mediana (. SD) czasu trwania śpiączki u pacjentów z pozytywnym wynikiem (brak, łagodne lub umiarkowane następstwa) wynosiła 5 . 4,7 dni. Jeden pacjent wyzdrowiał z łagodnymi następstwami po dziewięciu dniach śpiączki. Napady padaczkowe wystąpiły u 18 pacjentów: u 15 wystąpiły uogólnione napady padaczkowe (najczęściej toniczno-kloniczne, u 2 drgawki), u 3 wystąpiły ogniska (u wystąpił uogólniony napad drgawkowy), u wystąpiły napady częściowe. Słabość ogniskową, od subtelnej do ciężkiej, wystąpiła u 16 pacjentów. Parestezje towarzyszyły niedowładowi u jednego pacjenta. Mózgowe porażenie nerwu rozwinęło się u dziewięciu pacjentów (nerw VII czaszki dotknięty był pięciokrotnie, nerw czaszki XII dotknięty był jednym, a pięć miało zjawisko okulomotoryczne). Przebieg u jednego pacjenta był nieodróżnialny od przebiegu aseptycznego zapalenia opon mózgowych.
Leukocytoza i hiponatremia były częste (Tabela 1). W chwili przyjęcia mediana białych krwinek wynosiła 14.500 komórek na milimetr sześcienny (zakres od 3800 do 23 900), a średnie stężenie sodu w surowicy wynosiło 134 mmol na litr (zakres od 123 do 146). Trzydziestu czterech pacjentów (94 procent) miało co najmniej jedno nakłucie lędźwiowe. Mediana początkowej liczby białych krwinek w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosiła 370 komórek na milimetr sześcienny (zakres od 0 do 2400, mediana 70% neutrofili), a średnie stężenie białka wynosiło 97 mg na decylitr (zakres od 31 do 297). Zazwyczaj nie występował hipoglikrrrachia.
Wyniki elektroencefalograficzne były dostępne dla 24 pacjentów. Wszyscy początkowo wykazywali ogólne spowolnienie i dezorganizację tła. Wyładowania epileptyczne odnotowano u sześciu pacjentów, w tym u czterech, u których występowały epizonalne wyładowania epileptyczne. Nie można ustalić korelacji między określonymi zdarzeniami klinicznymi a wzorcami elektroencefalograficznymi.
Ustalenia neuroradiologiczne
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki badań neuroradiograficznych u 32 pacjentów ze wschodnim zapaleniem mózgu u koni. Trzydziestu pięciu z 36 pacjentów przeszło badanie CT co najmniej raz. Uzyskaliśmy 57 z 76 wykonanych skanów i co najmniej jedno badanie z 33 z 35 pacjentów poddanych TK (94 procent). Szesnastu pacjentów poddano MRI co najmniej raz. Uzyskaliśmy 23 z 25 wykonanych MRI i co najmniej zestaw od 15 z 16 pacjentów, którzy mieli MRI (94 procent). Jeden tomograf komputerowy i jeden MRI były niskiej jakości i nie były analizowane. Ogólnie rzecz biorąc, dokonaliśmy przeglądu co najmniej jednego TK od 89% pacjentów i co najmniej jednego MRI z 39% (Tabela 2).
Odstęp pomiędzy początkiem objawów neurologicznych a początkowym badaniem radiologicznym, które ocenialiśmy, wynosił od do 14 dni (mediana, 2). U wszystkich, z wyjątkiem jednego pacjenta, wykonano wstępne badanie CT. Ogólnie, wyniki TK i MRI były podobne, ale MRI był bardziej czuły.
Rezultaty MRI
W przypadku 13 z 14 pacjentów uwzględnionych w tej analizie, każdy MRI (łącznie 21 badań) ujawnił nieprawidłowości
[patrz też: monoderma, buprenorfina, Mimośród ]
[patrz też: grudki chłonne w gardle, grudki perliste usuwanie, gruźliczak ]