Nieuporządkowane zachowania żywieniowe i powikłania mikronaczyniowe u młodych kobiet z cukrzycą zależną od insuliny czesc 4

Spośród 11 pacjentów, którzy odmówili udziału lub nie zwrócili kwestionariuszy podczas badania kontrolnego, był w grupie z wysoce zaburzonym żywieniem w punkcie wyjściowym, a 2 w grupie z umiarkowanie zaburzonym żywieniem. Spośród pięciu pacjentów utraconych do obserwacji, jeden był w grupie z wysoce zaburzonym jedzeniem w linii podstawowej. Częstość występowania i utrzymywanie się zaburzonego zachowania żywieniowego i stanu nieuporządkowanego jedzenia
Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania i utrzymywanie zaburzeń w zachowaniu żywieniowym u młodych kobiet z IDDM. Częstość występowania i utrzymywanie zaburzonego zachowania żywieniowego przedstawiono w tabeli 2. Pominięcie celowe lub podanie zbyt małej dawki insuliny i diety w celu zmniejszenia masy ciała zwiększyło częstość występowania od linii podstawowej do obserwacji. Nadmierne objadanie się, samoistne wymioty i odchudzanie w celu zmniejszenia masy ciała utrzymywały się w czasie obserwacji, jeśli były obecne na linii podstawowej.
Na linii podstawowej 9 z 91 młodych kobiet spełniało kryteria wysoce zaburzonego odżywiania, 17 spełniało kryteria umiarkowanie zaburzonego odżywiania, a 65 spełniało kryteria niedyspo- nansowanego jedzenia. Dziewięciu pacjentów z wysokim poziomem zaburzeń odżywiania nie różniło się od innych osób w wieku, ale mieli dłuższy średni czas trwania cukrzycy (9 . 4 w porównaniu z 6 . 4 lat, P = 0,03). Zaburzenia stanu odżywiania utrzymywały się z upływem czasu (P = 0,007): spośród 26 pacjentów z wysokim lub umiarkowanym zaburzeniem żywienia na linii podstawowej, 16 pozostawało w tych kategoriach, a 10 poprawiło się. Spośród 65 pacjentów z nieuporządkowanym jedzeniem w linii podstawowej, 14 miało zaburzone odżywianie w czasie obserwacji.
Nieuporządkowane jedzenie Status i kontrola metaboliczna
Na poziomie wyjściowym pacjenci z zaburzeniami jedzenia o wysokim poziomie zaburzeń charakteryzowali się istotnie wyższą wartością średniej hemoglobiny A1c (11,1 . 1,2 procent) niż osoby z grupami o umiarkowanie zaburzonym jedzeniu (8,9 . 1,7 procent) i niedozwolonym jedzeniem (8,7 . 1,6 procent) (P <0,001). Spośród 14 pacjentów, u których utrzymywała się nieuporządkowane zachowanie żywieniowe i których wartości hemoglobiny A1c zmierzono podczas obserwacji, wartości były podobnie wysokie w obu ocenach (9,5 . 1,8 i 9,9 . 2,2%). Spośród dziewięciu pacjentów, którzy mieli lepszy stan odżywienia i których wartości hemoglobiny A1c zmierzono podczas obserwacji, średnia wartość zmniejszyła się z 9,7 . 2,2 do 7,6 . 1,4 procent (P = 0,002). Przy analizie wariancji z powtarzanymi pomiarami badającej interakcję grupy i czasu, istniał znaczący związek między stanem zaburzonego jedzenia a kontrolą metaboliczną mierzoną na linii podstawowej i cztery lata później (P = 0,01).
Spośród 77 pacjentów, u których w roku poprzedzającym kontrolę wystąpiły dane dotyczące kwasicy ketonowej i ciężkiej hipoglikemii, 6 zgłosiło od jednego do trzech epizodów kwasicy ketonowej, a 14 zgłosiło od jednego do czterech epizodów hipoglikemii. Jeden pacjent, który zgłosił 20 epizodów hipoglikemii, był w grupie z wysoce zaburzonym odżywianiem podczas obserwacji. Analizy chi-kwadrat nie wykazały istotnych różnic między grupami z zaburzeniami jedzenia w odniesieniu do każdej zmiennej.
Komplikacje mikronaczyniowe związane z cukrzycą w czasie obserwacji
Retinopatia cukrzycowa
Siedemdziesiąt jedna z 91 młodych kobiet poddała się badaniu okulistycznemu (w tym fotografia dna oka); U 24 z 71 pacjentów stwierdzono pewien stopień retinopatii
[patrz też: ambroksol, buprenorfina, oprogramowanie stomatologiczne ]
[podobne: embolizacja naczyniaka, grudki perliste, erytrocyty w cytologii ]