Szybki pomiar moczu trypsynogenu-2 jako test przesiewowy w kierunku ostrego zapalenia trzustki czesc 4

Wydajność testu ilościowego moczu trypsynogenu-2 była podobna (czułość, 92%, specyficzność, 93%). Dokładność testu Rapignost-Amylase była znacząco niższa (czułość, 79%, specyficzność, 89%, P = 0,04), głównie z powodu niższej czułości. Wszystkich siedmiu pacjentów, u których rozwinęło się ostre ostre zapalenie trzustki, miało pozytywny wynik na pasku testowym trypsynogenu-2 moczu, podczas gdy tylko pięć miało pozytywne wyniki na pasku testowym amylazy. Sześciu pacjentów miało ostre zapalenie trzustki z prawidłowymi stężeniami amylazy w surowicy i moczu oraz ujemnym testem amylazy Rapignost. Rozpoznanie u tych pacjentów zostało potwierdzone przez CT wzmocnione kontrastem. Wszystkie sześć miało pozytywne wyniki z paskiem testowym trypsynogenu-2 i podwyższonymi stężeniami trypsynogenu-2 w moczu, jak określono za pomocą testu ilościowego. Spośród pozostałych 40 pacjentów z łagodną chorobą rozpoznanie opierało się na prezentacji klinicznej połączonej ze stężeniami amylazy ponad trzykrotnie przekraczającymi górną granicę referencyjną (u 19 pacjentów) lub podwyższonymi stężeniami amylazy w połączeniu z wynikami klinicznymi i wynikami badań obrazowych ( w 21).
Stężenie mediany w moczu dla trypsynogenu-2 wynosiło 800 ng na mililitr (zakres od 2 do 402 000) u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki i 2 ng na mililitr (zakres od 0 do 8110) u osób z bólem brzucha spowodowanych innymi przyczynami niż ostre zapalenie trzustki (P <0,001). Wszystkich prócz jednego z 53 pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki miało stężenia trypsynogenu-2 wyższe niż 25 ng na mililitr. U trzech pacjentów z fałszywie ujemnymi wynikami na pasku testowym ilościowe stężenia trypsynogenu-2 wynosiły 2, 25 i 402 000 ng na mililitr.
Ryc. 1. Wyniki testu moczu trypsynogenu-2 w odniesieniu do stężeń amylazy w surowicy u 53 pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki i 435 pacjentów z bólem brzucha z innych przyczyn. Górny limit odniesienia dla amylazy w surowicy (300 U na litr) oznaczono linią przerywaną.
Rycina 2. Rycina 2. Charakterystyki działania odbiornika dla testu moczu Trypsinogen-2 i ilościowe testy trypsynogenu-2 oraz amylazy surowicy i moczu. Krzywe pokazują zdolność czterech testów do rozróżnienia ostrego zapalenia trzustki (u 53 pacjentów) od ostrej pozatrzustkowej choroby jamy brzusznej (w 435). Stałe kółko oznacza pojedynczą wartość ze względu na swoistość i czułość testu prętowego.
Korelację między wynikami testu na prętowy mocznik trypsynogen-2 a testem amylazy w surowicy pokazano na rycinie 1. Wyniki testu ilościowego były ściśle skorelowane z wynikami testu paskowania (kappa = 0,92). Testy ilościowe porównano za pomocą analizy charakterystycznej dla odbiornika (rysunek 2). Powierzchnia pod krzywą wynosiła 0,96 dla trypsynogenu-2, 0,94 dla amylazy w surowicy i 0,93 dla amylazy w moczu. Ilościowe oznaczenia amylazy w surowicy i moczu miały swoistość 97 procent, gdy stosowano wysokie wartości odcięcia (odpowiednio 900 i 6000 jednostek na litr), ale ich czułość (odpowiednio 70 i 51 procent) była niezadowalająca. Obniżenie poziomów granicznych do górnych limitów odniesienia (300 U na litr dla amylazy w surowicy i 2000 U na litr dla amylazy z moczem) zwiększyło czułość tych testów (odpowiednio 85 i 83 procent), ale czułość trypsynogenu w moczu-2 Test dipstick pozostał lepszy.
Dyskusja
Test moczu na trypsynogenu-2 wykrył ostre zapalenie trzustki dokładniej niż ilościowe oznaczenia amylazy w surowicy lub moczu, a jego dokładność była podobna do ilościowego testu na trypsynogen w moczu-2
[podobne: ambroksol, erytrocyty, suprasorb ]
[hasła pokrewne: erytrocyty, glista ludzka w kale, glistnik jaskółcze ziele wyciąg na kurzajki ]